اخبار

بازدید بازرسان وزارت بهداشت و درمان و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات ، ظرفیت ها و اقدامات واحد خمین در راستای راه اندازی رشته پرستاری
بازدید بازرسان وزارت بهداشت و درمان و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات ، ظرفیت ها و اقدامات واحد خمین در راستای راه اندازی رشته پرستاری

بازدید بازرسان وزارت بهداشت و درمان و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات ، ظرفیت ها و اقدامات واحد خمین در راستای راه اندازی رشته پرستاری

ادامه مطلب