مربیان غیر هیات علمی

مدیر گروه    خانم فهیمه مرادی     

تحصیلات   کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی