دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین

دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین

 

پنج  مراکز خدمات جامع سلامت شهری بهداشتی سطح شهرستان شامل :

1 - مرکز بهداشت گوشه

2 - مرکز بهداشت خودکفایی

 3 - مرکز بهداشت خانم قندهاری

4 - مرکز بهداشت حاج محمد نبی مستوفی

5 - مرکز بهداشت قورچی باشی

 

4 پایگاه سلامت شهری شامل :

  • پایگاه سلامت شهید پاکروان شهرک
  • پایگاه سلامت مرتضوی خیابان سردار جنگل
  • پایگاه سلامت عباس آباد خ قیام
  • پایگاه سلامت احمد آباد

 

48 روستا دارای خانه بهداشت

9 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رباطمراد ، شهابیه ، خوگان ، ورچه ، چهارچشمه ، دهنو و فرنق