سایت اینترنت دانشکده

سایت اینترنت دانشجویان پزشکی دارای دو سایت اینترنت خواهران و برادران به صورت مستقل و با امکانات زیر :

سیستم های کامپیوتری بروز

وچاپگر برای خدمات کامپیوتری دانشجویان :

اتصال به انواع پایگاه اطلاعات و داده ای گروه علوم پزشکی می باشد