رسالت رشته اتاق عمل

رشته اتاق عمل :

ضرورت وجود حرفه و ارتقاء حرفه ای:

 تکنولوژیستهای اتاق عمل عضو مهمی از تیمهای بهداشتی بوده که درتماس نزدیک باجراحان ، متخصصان بیهوشی و پرستاران درراستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت میکنند و ازآن جا که سنگ زیربنایی  رشد و توسعه یک حرفه ، آموزش آن حرفه میباشد،  انتظارمی رود که تاسال 2020 میزان نیاز به تکنولوژیستهای اتاق عمل سریعتر ازحدمتوسط افزایش یابد . علت این امرافزایش تعداد و انواع اعمال جراحی و رشدجمعیت و نیزافزایش تعداد و نیز افزایش  میزان سالمندی است . (زیرا افراد سالمند نیاز به اعمال جراحی بیشتری دارند. ازطرفی تغییرات وسیع وچشمگیر موجود در تکنیکهای جراحی نیازمند هم سطح شدن تکنسینهای جراحی بانقشها و وظایف جدید بوده و برنامه آموزشی کنونی برای برآوردن نیازهای پرسنل اتاق عمل درآینده کافی نخواهد بود و با ایجاد رشته کارشناسی اتاق عمل امکان دستیابی به بخشی ازمهارت ودانش موردنظر راپیدا خواهند نمود. 

 رسالت رشته :

رسالت رشته اتاق عمل درمقطع کارشناسی پیوسته تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد وکارآمد است.که باکسب توانائیهای حرفه ای دراتاق عمل وبهره مندی ازدانش وتکنولوژی روز، خدمات موردنیاز مراقبتی و آموزشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تعمیم ، حفظ وارتقاء سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند.

امکان ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر:

نظربه اینکه این رشته ،  رشته ای کاملاً نوپا میباشد. درحال حاضربه نظرمیرسددانش آموختگان این رشته بتواننددرآینده دررشته های مرتبط مانندآناتومی ، فیزیولوژی ، مهندسی تجهیزات پزشکی ، کمک اول جراح و.... ادامه تحصیل دهند. اعضای این گروه امیدوارهستندکه بتوانندباتلاش خوددرجهت ارتقاء واعتلای این حرفه گامی هرچندکوچک بردارند.

طول دوره کارشناسی اتاق عمل :     

طول دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. مدت تحصیل حداقل 4سال و حداکثر 5سال(در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی مثل مرخصی تحصیلی و....... ) میباشد.

تعداد واحدهای درسی :

تعدادکل واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته اتاق عمل 130 واحدوبه شرح زیرمیباشد.

دروس عمومی : 22 واحد ،     دروس پایه ، اختصاصی وکارآموزی 84 واحد ،   کارآموزی درعرصه : 24 واحد

فرصتهای شغلی :

اغلب تکنولوژیستهای اتاق عمل دربیمارستانها ومراکزمراقبتی سیار استخدام میشوند. اگرچه بیمارستانها اولین استخدام کننده این گروه میباشند اما انتظارمیرود استخدام  آنها  در مراکز جراحی سیار، مراکز مراقبتی سرپایی و مطبهای پزشکان افزایش یابد. به هرحال به علت زمینه آموزشی وسیع و تخصصی که این افراد دارند، سازمانهای استخدام کننده و این دانش آموختگان میتوانند گزینه های زیر رانیز در نظر بگیرند.

تخصص یافتن درزمینه های موردعلاقه مانندجراحی قلب ، ارتوپدی واطفال و.... استخدام توسط یک سازمان پزشکی برای ارائه محصولات آنها

آموزش تکنولوژیست های اتاق عمل . خدمات نظامی  . استخدام بعنوان مشاور  . البته برخی ازاین مشاغل نیازبه دوره های آموزشی اضافی دارد